Verkoopsvoorwaarden JAGUMA
(handeldrijvend onder de benaming SkillStorm)

1. Algemeen

JAGUMA en de ondergetekende businesspartner (hierna: de klant) stemmen in om hun samenwerking uit te voeren overeenkomstig deze voorwaarden.

De hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van alle opdrachten voor plaatsing van advertenties in de ruimste zin. Een opdracht aan JAGUMA houdt verzaking in aan de bestelvoorwaarden van de klant. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van JAGUMA

JAGUMA voldoet aan de eisen van het decreet van 10 december 2010 inzake arbeidsbemiddeling.

2. Overeenkomst

De overeenkomst is tot stand gekomen wanneer JAGUMA de ondertekende aanvaarding van het aanbod ontvangt met daarin de datum en de (digitale) handtekening van de Klant. Wijzigingen en toevoegingen aan de overeenkomst alsook verklaringen en individuele instructies moeten schriftelijk worden bevestigd door JAGUMA.

De overeenkomst verplicht JAGUMA producten te publiceren en diensten te leveren die zijn overeengekomen in de offerte. De klant van zijn kant moet zijn profiel aanmaken en kan daarbij zijn logo uploaden. Dit logo wordt door JAGUMA mee gepubliceerd.

De overeenkomst loopt automatisch ten einde nadat de overeengekomen termijn is verstreken.

3. KLANT EN VERANTWOORDELIJKHEID

3.1 Advertenties verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De klant vrijwaart JAGUMA voor elke vordering die tegen JAGUMA zou worden ingeleid naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht en vergoedt alle kosten die JAGUMA in dit verband zou oplopen, zoals de ruimte ingenomen door een recht op antwoord.

3.2 De klant mag enkel materiaal uploaden of overmaken waarvoor hij alle rechten (intellectuele eigendomsrechten, portretrechten enz.) heeft bekomen en mag ook enkel persoonsgegevens verwerken in de advertentie waarvoor hij volgens de wetgeving inzake de gegevensbescherming een rechtsgrond of desgevallend de expliciete toestemming heeft.

3.3 JAGUMA heeft het recht een nummer of ander teken te plaatsen, of op enige andere wijze duidelijk aan te geven dat het om een advertentie gaat en heeft steeds het recht de identiteit van de klant publiek te maken.

3.4 De klant dient bij het opstellen van de vacature rekening te houden met de rechten van de sollicitant.

4. Samenwerkingsprincipe

4.1 JAGUMA verbindt zich ertoe het aantal reacties op advertenties van de Klant voortdurend te optimaliseren en de kwaliteit en de kwantiteit van de opzoekbare sollicitaties te verbeteren. Dat veronderstelt een samenwerking met verscheidene partners in online media. De Klant verleent JAGUMA hierbij het recht om advertenties zonder voorafgaande kennisgeving te publiceren in online media, audio en video media. Deze toestemming houdt geen verplichting in voor JAGUMA om de advertentie in online media, audio of video media te publiceren. JAGUMA besteedt bijzondere aandacht aan het imago en de kwaliteit van haar partners. Daarbij garandeert de klant JAGUMA dat hij de toestemming heeft van de personen wiens gegevens vermeld staan in de advertentie, om akkoord te gaan met de bovenvermelde verwerking van hun persoonsgegevens evenals met de analysering van de data zoals vermeld in de privacyverklaring van JAGUMA.

4.2 De rechten van de Klant krachtens dit contract zijn niet overdraagbaar. Het contract kan enkel met toestemming van JAGUMA aan een derde worden overgedragen.

4.3 Na het sluiten van dit contract stemt de Klant ermee in om via e-mail, nieuwsbrieven en andere commerciële berichten te ontvangen die JAGUMA helpen haar kwaliteitsnormen te verbeteren en te handhaven. De Klant kan zijn toestemming te allen tijde intrekken zonder formele voorwaarden. De intrekking van de toestemming wordt onmiddellijk van kracht.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Dit contract draagt geen enkel (intellectueel) eigendomsrecht, licentie of gebruiksrecht over van JAGUMA aan de Klant. Alle rechten van JAGUMA (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, rechten met betrekking tot handelsmerken, sui generis databankrechten, logo’s, beeldmerkrechten, titelrechten, eigendomsrechten alsook alle andere handelsrechten) blijven onbeperkt (intellectueel) eigendom van JAGUMA.

5.2 Alle door JAGUMA gepubliceerde informatie en inhoud zijn onderhevig aan de intellectuele eigendomsrechten van JAGUMA (auteursrechten, rechten met betrekking tot handelsmerken en sui generis databankrechten), met uitzondering van de door de Klant of een derde ontworpen individuele elementen van dergelijke informatie en inhoud die al onderworpen zijn aan de intellectuele eigendomsrechten van de Klant of van een derde en die niet werden gewijzigd/verbeterd door JAGUMA.

5.3 De Klant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de te publiceren inhoud het mediarecht, het mededingingsrecht en andere toepasselijke regelgeving naleeft.

5.4 De Klant verleent JAGUMA het recht om in het kader van uitvoering van de opdracht de gegevens/inhoud/het logo/het handelsmerk/de (handels)naam of andere merktekens van de Klant te gebruiken, te reproduceren en mee te delen aan derden.

5.5 Door de bestelling te plaatsen garandeert de Klant dat hij alle vereiste gebruikersrechten, auteursrechten en naburige rechten heeft gekocht of anderszins verworven die JAGUMA nodig heeft

6. WEIGERINGSRECHT

6.1. 6.1. JAGUMA heeft het discretionaire recht, zonder dat zij verplicht is haar beslissing te motiveren, en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is, de inlassing van een opdracht te schorsen, stop te zetten of te weigeren.

6.2. 6.2. Een advertentie wordt enkel gepubliceerd nadat ze door JAGUMA is goedgekeurd. Een advertentie die geen rekening houdt met de rechten van de sollicitant of op een andere wijze in strijd is met de geldende wetgeving en meer specifiek van de privacywetgeving zal in elk geval geweigerd worden door JAGUMA. An advertisement that does not consider the applicant’s rights or is otherwise contrary to current legislation and more specifically to privacy laws will in any case be rejected by JAGUMA.

7. VERBOD OP DOORVERKOOP EN EXPLOITATIE

7.1 Tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van JAGUMA mag advertentieruimte op geen enkele wijze worden doorverkocht of op een andere wijze ter beschikking gesteld aan derden.

7.2 Tenzij de Klant door rechtstreeks contact tussen de Klant en een sollicitant een geldige rechtsgrond heeft, onthoudt de klant zich van elke exploitatie en, meer algemeen, van elke verwerking, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of uitgesteld, van persoonsgegevens – te weten gegevens die fysieke personen identificeren of toelaten om dit te doen – die de Klant door tussenkomst van JAGUMA heeft ontvangen . Bij niet naleving hiervan, behoudt JAGUMA zich het recht voor om de bestelling te beëindigen, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht tot volledige betaling van de bestelling

8. SPECIFICATIE

8.1 Voor speciale wensen in verband met de plaatsing (welbepaalde dagen, speciale plaats of pagina) wordt, overeenkomstig de tariefvoorwaarden, een hogere prijs in rekening gebracht.

9. MATERIAAL EN UITVOERINGSWIJZE

9.1 Materiaal moet tijdig worden aangeleverd en moet beantwoorden aan de technische specificaties.

9.2 JAGUMA heeft het recht materiaal dat niet geschikt is voor gebruik, aan te passen, zonder dat dit als een verplichting voor JAGUMA kan worden beschouwd. De kosten verbonden aan zulke aanpassingen worden doorgerekend aan de klant.

9.3 In geen geval kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van niet-conform materiaal of laattijdige aanlevering aanleiding geven tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook.

9.4 Advertentieopdrachten moeten in principe per mail of via de website doorgegeven.

9.5 Het materiaal wordt met toestemming van de Klant zonder einddatum bewaard op het platform als archief van de Klant. De Klant kan te allen tijde vragen dat deze informatie van het platform wordt verwijderd en/of hem een kopie hiervan wordt bezorgd.

10. VERTALINGEN

JAGUMA kan advertenties die worden aangeleverd in een andere taal dan deze van het medium weigeren. De Klant bepaalt de taal van de advertentie. JAGUMA biedt geen vertalingen aan.

11. ANNULERING

11.1 De klant kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken; de bestelling zal volledig gefactureerd worden. De klant kan wel vragen om de publicatie van de advertentie te onderbreken maar zal steeds het volledig overeengekomen en gefactureerde bedrag moeten betalen.

11.2 Indien er een abonnementsprijs werd afgesproken in het vooruitzicht van de plaatsing van .een bepaald aantal advertenties en dat aantal wordt niet behaald, omdat er geen nieuwe advertentieopdrachten komen of omdat de betaling werd gestaakt en verdere advertenties niet worden geplaatst, dan mag JAGUMA het bedrag van de korting die reeds werd toegekend terug in rekening brengen

12. TARIEVEN

12.1 De advertenties worden aangerekend aan het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de plaatsing. JAGUMA heeft het recht om op elk ogenblik het advertentietarief en/of het formaat te wijzigen. De actuele tarieven zijn terug te vinden op de website van JAGUMA.

12.2 Het tarief omvat alle bijkomende kosten zoals e-mails, telefoon, kopieën die gewoonlijk worden gemaakt. De kosten voor verbeteringen en proeflezen die werden opgelopen ten gevolge van het feit dat de klant onjuiste gegevens heeft verstrekt, zijn niet inbegrepen.

12.3 Voor de opname in de lijst van de ‘Top Companies’ en/of de lijst van adverteerders worden aparte tarieven voorzien.

13. BETALINGSVOORWAARDEN

13.1 Facturen moeten worden betaald op de bankrekening van JAGUMA, zoals vermeld op de factuur.

13.2 Tenzij anders werd overeengekomen, moeten de facturen betaald worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag kan JAGUMA lopende advertenties zonder verdere verwittiging opschorten, met behoud van haar rechten en zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn. JAGUMA kan een korting verlenen bij contante betaling.

13.3 Wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaald is, zijn van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, verwijlintresten verschuldigd aan de intrestvoet die volgt uit de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

13.4 JAGUMA behoudt het recht om alle facturen en informatie met betrekking tot facturen zoals aanmaningen, te versturen als bijlage per e-mail. De klant wordt verondersteld een correcte e-mailadres te hanteren en JAGUMA in te lichten over eventuele wijzigingen in het e-mailadres.

14. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Klachten m.b.t. de publicatie moeten schriftelijk worden overgemaakt binnen vijf werkdagen na publicatie

14.2 Klachten m.b.t. de facturen moeten schriftelijk ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer

15. GEEN RESULTAATSVERBINTENIS

15.1 JAGUMA is niet aansprakelijk voor een minimumaantal of minimumkwaliteit van sollicitaties door kandidaten op de vacatures van de klant en voor investeringen die de klant heeft gedaan met betrekking tot het contract en in afwachting van een minimumaantal sollicitaties.

15.2 JAGUMA gaat geen resultaatsverbintenis aan. JAGUMA garandeert niet dat haar platform steeds volledig actueel, juist, volledig, bruikbaar of geschikt is. Bovendien garandeert JAGUMA niet dat er een (arbeids)overeenkomst wordt gesloten tussen mensen die het platform gebruiken als sollicitanten en een werkgever of JAGUMA-klant.

15.3 JAGUMA is niet aansprakelijk indien de beschikbaarheid van het platform om technische of operationele redenen tijdelijk beperkt is. Dit is met name mogelijk met betrekking tot capaciteitsbeperkingen, de beveiliging of integriteit van gegevensverwerkingssystemen of de uitvoering van technische maatregelen die nodig zijn voor goede of betere prestaties.

15.4 Van de JAGUMA-servers wordt regelmatig een zorgvuldige back-up gemaakt. Desalniettemin kan gegevensverlies niet worden uitgesloten. Als de klantgegevens aan JAGUMA overdraagt of uploadt – ongeacht hun respectieve vorm – raadt JAGUMA de klant aan om reservekopieën te maken. De gedragsgegevens van de Klant worden wel anoniem bijgehouden om de dienstverlening van JAGUMA te optimaliseren.

16. OVERMACHT

In geval van onvoorziene gebeurtenissen die een wezenlijke invloed hebben op het economische aspect van een contract of in geval van overmacht (beide gebeurtenissen worden hierna “Overmacht” genoemd), wordt het contract ofwel dienovereenkomstig en te goeder trouw aangepast (bijvoorbeeld de uitvoeringstermijnen worden verlengd met de duur van de Overmacht) ofwel wordt het met onmiddellijke uitwerking door JAGUMA beëindigd. Overmacht omvat maar is niet beperkt tot: oorlog, brand, terreuraanvallen, defecten aan de server die buiten de controle van JAGUMA liggen of veroorzaakt zijn door een onvoldoende communicatie-infrastructuur of de ontoereikende software of hardware van een Klant, onderbrekingen in telecommunicatienetwerken, enz.

17. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel.

17.2 Voor elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.