Gebruiksvoorwaarden voor de kandidaten JAGUMA
(handeldrijvend onder de benaming SkillStorm)

Algemeen: toepassingsgebied

1. Deze gebruiksvoorwaarden van JAGUMA zijn van toepassing op de samenwerking(hierna de “Overeenkomst” genoemd) tussen JAGUMA enerzijds en de gebruiker aan de andere kant – die geïnteresseerd is in de aangeboden carrière vacatures. (hierna gezamenlijk aangeduid als “Diensten”)

Indien de Klant een vacature wilt plaatsen (“SkillStorm – klant”), zijn deze gebruiksvoorwaarden niet van toepassing, maar onze verkoopsvoorwaarden.

2. De Diensten waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, zijn alleen bedoeld voor het individueel zoeken naar een baan voor natuurlijke personen als werknemer of freelancer. Het is niet toegestaan om onze Diensten op een andere manier commercieel te gebruiken, bijvoorbeeld om reclame te maken voor de Diensten van een bedrijf.

Onderwerp van de overeenkomst en omvang van de Diensten

1. De JAGUMA-databank bevat een aanzienlijke hoeveelheid informatie en Diensten over de loopbaan en beroep voor mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan of opdracht. De Diensten omvatten met name het toegankelijk maken van gepubliceerde vacatures door JAGUMA.

2. De gebruikers van de JAGUMA-platforms maken een gebruikersprofiel aan en geven de toestemming aan JAGUMA om de gegevens die ze aan JAGUMA hebben meegedeeld met in begrip van hun cv en informatie uit het gebruikersprofiel zichtbaar te maken op het platform voor JAGUMA-klanten en hun profiel ter overweging voor te stellen aan JAGUMA-klanten.

3. In zijn gebruikersaccount kan de gebruiker de mogelijkheid activeren om automatisch een email te krijgen als er een vacature wordt geplaatst die aan zijn zoekopdracht beantwoordt. Instellingen zoals de frequentie of het deactiveren van alle of slechts enkele van de meldingen worden door de gebruiker zelf aangebracht in het gebruikersaccount.

4. Om de belangen van gebruikers en JAGUMA-klanten in evenwicht te brengen en met het oog op een optimale dienstverlening, zullen de gebruikers, die akkoord gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden en hun contactgegevens verstrekken, regelmatig meldingen ontvangen per e-mail met gepubliceerde vacatures. De gebruikers die hiervoor afzonderlijk en expliciet hun toestemming geven, kunnen ook een sms krijgen over interessante vacatures.

5. De meldingen die een gebruiker ontvangt worden bepaald op basis van de voorkeuren die de gebruiker heeft doorgegeven aan JAGUMA op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt bij JAGUMA. Door analyse van de data van zowel de gebruiker als de klanten (zie die een vacature plaatsen) wordt er door JAGUMA gewerkt naar het in contact brengen van de gebruiker met de gepaste vacature. Als een gebruiker geen meldingen meer wil ontvangen, moet hij zich individueel moet afmelden voor alle meldingen die hij heeft ingesteld om te voorkomen dat hij meldingen verwijdert die hij wil blijven ontvangen.

6. Als een geregistreerde gebruiker het platform opnieuw gebruikt na een periode van inactiviteit, begint hij, volgens de beoordeling van JAGUMA, een nieuwe “zoekcyclus”. JAGUMA zal de gebruiker opnieuw regelmatig per e-mailberichten sturen die, naar de mening van JAGUMA, interessant voor hem kunnen zijn of die voor hem relevant kunnen zijn. De gebruiker zal zich dan opnieuw zelf kunnen afmelden voor de meldingen die hij niet meer wil ontvangen.

7. Een gebruiker zal zich kunnen abonneren op nieuwsbrieven die JAGUMA aanbiedt over verschillende onderwerpen. De gebruiker kan te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het ontvangen van alle JAGUMA-nieuwsbrieven. JAGUMA zal de gebruiker op de hoogte brengen van het recht van bezwaar wanneer zij het e-mailadres van de gebruiker vastlegt, en ook in de betreffende nieuwsbrief. Als de gebruiker de e-mailberichten van JAGUMA niet langer wenst te ontvangen, klikt hij dan op de uitschrijflink die in elk bericht staat en/of neemt contact met JAGUMA op via het ‘Contact Us’ formulier op de website.

8. Gebruik persoonsgegevens

De gebruiker geeft informatie over zichzelf in op de website van JAGUMA die deze informatie opslaat in haar databank en deze informatie ook analyseert in een geautomatiseerd proces om zo de diensten die worden aangeboden te verbeteren. Deze gegevens worden ook gebruikt om vacatures aan te bevelen die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker op basis van zijn profielgegevens of om meldingen te sturen. JAGUMA slaat verder ook analytische gegevens op over de gebruiker en zijn gebruikersgedrag, samen met een gebruikers-ID pseudoniem, in een statistische database, waarbij de gebruiker niet geïdentificeerd kan worde

Het staat de gebruiker vrij om een CV mee te delen aan JAGUMA. Als de gebruiker een CV meedeelt wordt deze toegevoegd tot het gebruikersprofiel dat op naam van de gebruiker wordt aangemaakt en waarvan gegevens door JAGUMA, zonder verdere toestemming van de gebruiker, kunnen meegedeeld worden aan Klanten en die door JAGUMA kunnen onderworpen worden aan analyse en profilering met het oog op het verlenen van beteren dienstverlening.

Wijziging en stopzetten van Diensten

Om de belangen van Gebruikers en JAGUMA-klanten zo goed mogelijk te dienen, is het essentieel de JAGUMA-platforms voortdurend te ontwikkelen. Het kan daarom voorkomen dat Diensten worden gewijzigd of volledig worden stopgezet.

Registratie voor een gebruikersaccount

Als een gebruiker zich aanmeldt op het JAGUMA platform en een gebruikersaccount aanmaakt, moet hij JAGUMA een geldig e-mailadres en een wachtwoord bezorgen, dat JAGUMA zal opslaan.

Als JAGUMA een verzoek ontvangt om een gebruikersprofiel aan te maken ontvangt, zal zij de ontvangst van dit verzoek bevestigen door een bericht te sturen naar het opgegeven e-mailadres. De overeenkomst tussen de gebruiker en JAGUMA wordt van kracht van zodra JAGUMA het gebruikersprofiel van de gebruiker activeert. Het doen van de registratie door de gebruiker is slechts een aanbod om een contract af te sluiten. JAGUMA behoudt zich het recht voor om het sluiten van de overeenkomst naar eigen goeddunken te aanvaarden of te weigeren. Er bestaat geen wettelijke aanspraak op het sluiten van een contract.

Als de gebruiker onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, heeft JAGUMA het recht om het gebruikersaccount van de gebruiker en de toegang tot het platform van JAGUMA tijdelijk of permanent te blokkeren en/of te beëindigen.

Elke gebruiker mag slechts één gebruikersaccount aanmaken. Een gebruikersaccount is niet overdraagbaar.

Een gebruikersaccount wordt permanent aangemaakt en wordt niet automatisch verwijderd nadat een zoekcyclus is beëindigd of een bepaalde tijd is verstreken. De gebruiker heeft echter op elk moment de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen en zijn account te verwijderen via zijn accountinstellingen of door JAGUMA hiervan op de hoogte te stellen.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gebruiker

De gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het leveren van de hardware en de internetverbinding die nodig zijn om de Diensten van JAGUMA te gebruiken.

De gebruiker moet er zorg voor dragen dat de Diensten die geleverd worden aan de gebruikersaccount alleen door hemzelf worden gebruikt. De gebruiker moet alle toegangsgegevens en wachtwoorden strikt vertrouwelijk houden. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van de toegangsgegevens en wachtwoorden, evenals voor alle activiteiten die worden doorgevoerd in verband met het gebruik van zijn gebruikersaccount. Als een niet-geautoriseerde derde feitelijk of mogelijk toegang heeft gehad tot zijn inloggegevens (e-mailadres in combinatie met het wachtwoord), moet hij JAGUMA onmiddellijk op de hoogte brengen en het betrokken wachtwoord zo snel mogelijk wijzigen.

De gebruiker mag in verband met het gebruik van onze Diensten niet onrechtmatig handelen en/of de toepasselijke wetgeving overtreden, in het bijzonder mag hij niet:

1. inhoud aanbieden, die

 • intimiderend, beledigend, schadelijk voor minderjarigen of anderszins illegaal is;
 • de rechten van derden schendt, in het bijzonder auteursrechten, persoonlijke rechten of andere eigendomsrechten;
 • vertrouwelijk is, bijv. bedrijfsgeheimen bevat;

2. zich voordoen als een andere persoon, bijv. als overheidsfunctionaris, een vertegenwoordiger van JAGUMA, of doen alsof hij een niet-bestaande relatie heeft met een dergelijke persoon, gebruikersnamen vervalsen of identificatiemerken op andere manieren manipuleren en/of de oorsprong van inhoud met betrekking tot de Diensten die zijn overgedragen te verhullen;

3. reclame, junk- of massa-e-mails, kettingbrieven, piramideschema’s of enige andere commerciële communicatie op te slaan, te publiceren en/of te verzenden;

4. scraping- of soortgelijke technieken te gebruik om inhoud vast te leggen en voor een ander doel te gebruiken, opnieuw te publiceren of op een andere manier te gebruiken dan voor het beoogde doel van de Diensten;

5. technieken of andere geautomatiseerde Diensten te gebruiken die erop gericht zijn of ertoe leiden dat gebruikersactiviteiten onjuist worden weergegeven, bijv. door bots, bot-nets, scripts, apps, plug-ins, extensies of andere geautomatiseerde instrumenten te gebruiken om inhoud af te spelen, berichten te verzenden, opmerkingen te plaatsen of andere acties uit te voeren;

6. een natuurlijke persoon of een bedrijf lastig te vallen, te bedreigen, beledigen of belasteren, te denigreren of discrimineren op basis van geslacht, ras, godsdienst of overtuiging, of valse beschuldigingen over een natuurlijke of rechtspersoon te uiten of te verspreiden;

7. persoonlijke gegevens van een andere gebruiker te verzamelen, op te slaan of door te geven, zonder dat de betrokken persoon zijn of haar toestemming heeft gegeven;

8. links naar inhoud van derden te plaatsen die in strijd zijn met de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden of andere voorschriften.

9. geen bijdragen aan te maken waarvan de publicatie een strafbaar feit of een administratieve overtreding vormt die in strijd is met het auteursrecht, het merkenrecht of de mededingingswetgeving, die aanstootgevende, racistische, discriminerende of pornografische inhoud bevat of advertenties bevatten;

Alle informatie in een gebruikersaccount en alle andere informatie of inhoud, die een gebruiker aan ons verstrekt (“Inhoud”) moet waarheidsgetrouw zijn.

De inhoud die de gebruiker aan JAGUMA verstrekt mag geen virussen, wormen of andere schadelijke code bevatten.

Persoonlijke gegevens die de gebruiker naar JAGUMA verzendt, mogen de volgende informatie niet bevatten, en de gebruiker staat er borg voor en garandeert dat ze de volgende informatie niet bevatten:

 • ras of etnische afkomst,
 • politieke standpunten,
 • religieuze of filosofische overtuigingen,
 • lidmaatschap van een vakbond,
 • genetische gegevens,
 • biometrische gegevens met als enig doel een natuurlijke persoon te identificeren,
 • gegevens over de gezondheid,
 • Gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

Als de gebruiker persoonlijke gegevens doorgeeft aan andere gebruikers of klanten van JAGUMA, doet hij dat op eigen risico. JAGUMA heeft geen controle over het daadwerkelijke gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruiker door de ontvangers. De gebruiker kan dus best eerst de identiteit van de ontvanger van de gegevens te controleren voordat hij gegevens verstuurt. De gebruiker kan dus best geen persoonlijke gegevens versturen naar een privé-e-mailadres.

Door de gecreëerde inhoud te verzenden, verleent de gebruiker JAGUMA een onvoorwaardelijke toestemming om de verzonden content te gebruiken. JAGUMA heeft het recht om de inhoud op om het even welke wijze te exploiteren en te gebruiken.

De gebruiker vrijwaart JAGUMA volledig van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het schenden van zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden, d.w.z. dat derden een schending van hun rechten doen gelden omtrent de inhoud die door de Gebruiker is gemaakt.

JAGUMA behoudt zich het recht voor om ingediende bijdragen niet te publiceren. Er bestaat geen wettelijk recht op publicatie van de bijdragen.

Als de gebruiker de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden schendt of handelt in strijd met de geldende wetgeving, kan JAGUMA de gebruiker het contract met de gebruiker schorsen of beëindigen en dit afhankelijk van de ernst of de frequentie van de inbreuken.

Toestemming tot gebruik van inhoud en data aangeleverd door de gebruiker

De gebruiker mag de Diensten gebruiken en inhoud aan JAGUMA overdragen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Door aan JAGUMA data aan te bieden, geeft de gebruiker JAGUMA de opdracht om deze op te slaan, te hosten en beschikbaar te maken voor het publiek. JAGUMA gebruikt de inhoud en data van de gebruiker in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Door aan JAGUMA inhoud en data te verstrekken, geeft de gebruiker JAGUMA een niet-exclusieve, ruimtelijk onbeperkte toestemming om de inhoud te gebruiken met het oog op het leveren van de Diensten zoals verwoord in deze gebruiksvoorwaarden, inclusief het recht om de inhoud te gebruiken, voor de duur van de overeenkomst voor het opslaan, reproduceren, formatteren, herformatteren, technisch bewerken, overdragen, toegankelijk maken en analyseren, laten analyseren, statistisch evalueren en/of statistisch evalueren door derden.

Vergoedingen

De gebruiker kan gratis gebruik maken van de Diensten van JAGUMA.

Geen resultaatsverbintenis

JAGUMA gaat geen resultaatsverbintenis aan. JAGUMA garandeert niet dat haar platform steeds volledig actueel, juist, volledig, bruikbaar of geschikt is. Bovendien garandeert JAGUMA niet dat er een (arbeids)overeenkomst wordt gesloten tussen mensen die het platform gebruiken als sollicitanten en een werkgever of JAGUMA-klant.

JAGUMA garandeert niet dat de aangeboden Diensten op bepaalde tijden of permanent beschikbaar zullen zijn. Om technische of operationele redenen kan de beschikbaarheid tijdelijk beperkt zijn. Dit is met name mogelijk met betrekking tot capaciteitsbeperkingen, de beveiliging of integriteit van gegevensverwerkingssystemen of de uitvoering van technische maatregelen die nodig zijn voor goede of betere prestaties.

Van de JAGUMA-servers wordt regelmatig een zorgvuldige back-up gemaakt. Desalniettemin kan gegevensverlies niet worden uitgesloten. Als de gebruiker gegevens aan JAGUMA overdraagt of uploadt – ongeacht hun respectieve vorm – raadt JAGUMA de gebruiker aan om reservekopieën te maken. Als de gebruiker de samenwerking beëindigt, kan hij zelf kiezen of de gegevens moeten bewaard worden of niet. Indien de gebruiker aanduidt dat zijn gegevens moeten verwijderd worden, worden deze definitief verwijderd. De gedragsgegevens van de gebruiker worden wel anoniem bijgehouden om de dienstverlening van JAGUMA te optimaliseren.

JAGUMA waarborgt of garandeert geen minimale opslagcapaciteit aan de gebruiker. JAGUMA behoudt zich het recht voor om het datavolume voor het uploaden van gegevens tijdelijk of permanent te beperken, in het bijzonder als dit om technische redenen of redenen van gebruiksvriendelijkheid nodig is, bijvoorbeeld om de service te behouden of te optimaliseren.

Beëindiging

Elke partij kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen beëindigen.

Wanneer de overeenkomst eindigt, zal JAGUMA de persoonlijke gegevens van de gebruiker die JAGUMA heeft opgeslagen verwijderen. De gedragsgegevens worden in geanonimiseerde vorm opgeslagen voor analytische doeleinden, tenzij de verwerking wettelijk verplicht is en voor een ander doel.

Intellectuele eigendomsrechten op onze platforms

Het platform van JAGUMA en alle daaraan gerelateerde software, databases, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, namen en handelsmerken zijn beschermd door het auteursrecht, handelsbenaming of merk en andere (intellectuele) eigendomsrechten. In de relatie tussen de gebruiker en JAGUMA is JAGUMA de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten. Door het gebruik van het platform worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen.

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

JAGUMA behandelt de persoonsgegevens van de gebruiker vertrouwelijk. JAGUMA gebruikt en publiceert ze alleen als dit volgens deze gebruiksvoorwaarden vereist is en respecteert daarbij de wetgeving inzake de gegevensbescherming en de privacyrechten van de gebruikers. Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens op de JAGUMA-platforms is te vinden in de respectieve richtlijnen voor gegevensbescherming.

Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

JAGUMA behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden voor Diensten op elk moment te wijzigen, op voorwaarde dat dit rechten van de gebruiker niet onredelijk aantast. Als er een dergelijke wijziging in de gebruiksvoorwaarden optreedt, zal zij de gebruiker minstens vier weken van tevoren informeren via e-mail. De gebruiker heeft dan steeds het recht de overeenkomst te beëindigen.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en overige bepalingen

Deze overeenkomst en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet zou zijn, worden daardoor deze gebruiksvoorwaarden niet in zijn geheel nietig maar zullen partijen een invulling geven van de bepaling die wel geldig is.

Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.