Privacy verklaring van JAGUMA BV
(handeldrijvend onder de benaming SkillStorm)

JAGUMA BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan de bescherming van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JAGUMA BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

JAGUMA BV

Kastanjedreef 4

2900 SCHOTEN

KBO: 0863.482.815

Contactpersoon:

Jan Van Gysel – jvg@skillstorm.jobs

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door JAGUMA BV als verantwoordelijke verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het beheren van advertenties van klanten (toekomstige werkgevers/opdrachtgevers) met daarin verwerkt persoonsgegevens

Op basis van contractuele afspraken worden de persoonsgegevens die vermeld staan in de advertenties verwerkt door JAGUMA. Ze worden op de website geplaatst en op de servers van Digital Ocean. Met deze partner wordt een correcte verwerkersovereenkomst afgesloten.

De gegevens van de klanten worden door JAGUMA zelf op basis van een zelf ontwikkeld algoritme, gebaseerd op metadatering geanalyseerd met het oog op het vinden van de sollicitanten die het best geschikt zijn voor de aangeboden werk. Dit alles gebeurt op basis van de contractuele afspraken met de klant.

De persoonsgegevens die de klant deelt met JAGUMA worden online geplaatst en doorgegeven aan sollicitant – gebruikers. Dit alles gebeurt met de contractuele toestemming van de klant. All this is done with the contractual consent of the customer.

Het beheren en analyseren van gegevens van sollicitanten

Gegevens van sollicitanten worden ontvangen en bewaard op grond van het afgesloten contract, minstens op basis van de expliciete toestemming van de sollicitant met de gebruiksvoorwaarden. De rechten van de sollicitanten opgenomen in het decreet van 10 december 2010 inzake de arbeidsbemiddeling worden gerespecteerd. Hierbij worden de sollicitanten gewaarschuwd geen gevoelige gegevens te plaatsen in hun gebruikersaccount. JAGUMA bv is niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens die de sollicitanten zelf en rechtstreeks overmaken aan de kandidaat – werkgevers. De persoonsgegevens van de sollicitanten worden opgeslagen op de servers van Digital Ocean. Met deze partner wordt een correcte verwerkersovereenkomst afgesloten.

De gegevens van sollicitanten worden door JAGUMA zelf op basis van een zelf ontwikkeld algoritme, gebaseerd op metadatering geanalyseerd met het oog op het vinden van de sollicitanten die het best geschikt zijn voor het aangeboden werk. Dit alles gebeurt met de expliciete toestemming van de sollicitant.

De gegevens van de sollicitanten worden online geplaatst en doorgegeven aan de klanten van JAGUMA. Dit gebeurt met de expliciete toestemming van de sollicitant – gebruiker.

Het verzamelen van persoonsgegevens van bezoekers van de website met het oog op het optimaliseren van de dienstverlening en met marketing doeleinden

Het gedrag van toevallige bezoekers op de website wordt geanalyseerd aan de hand van cookies: Hotjar, google analytics, facebookpixels. Via de cookiebot wordt de expliciete toestemming bekomen van de bezoeker.

Het gedrag van klanten en gebruikers en hun accounts wordt geanalyseerd bij het gebruik van de website. Deze verwerking gebeurt op basis van contractuele afspraken, minstens expliciete instemming met de gebruiksvoorwaarden. Voor meer details verwijst JAGUMA naar het cookiebeleid.

Rechtstreekse communicatie met klanten, gebruikers en prospecten, zakelijke partners

Klanten, gebruikers en bezoekers van de website kunnen via een button ‘Contact us’ rechtstreeks contact opnemen met JAGUMA. Zij maken zichzelf daarbij bekend door het doorgeven van hun voornaam, achternaam en email adres. Vooraleer deze gegevens door te sturen geven deze personen de toestemming aan JAGUMA om hun persoonsgegevens te bewaren en te gebruiken voor het gerechtvaardigd belang van JAGUMA om met hen te corresponderen. De mensen die hun contactgegevens op deze manier meedelen aan JAGUMA zullen ook expliciet de toestemming kunnen geven om in de toekomst nieuwsbrieven te ontvangen.

JAGUMA kan ook rechtstreeks per mail met Klanten, gebruikers en bezoekers en zakelijke contacten communiceren via email. De e-mails worden opgeslagen bij Google LLC, met servers in de EU. The emails are stored at Google LLC, with servers in the EU.

Bij het ontvangen en beantwoorden van een email van JAGUMA worden deze contacten ervan verwittigd dat door het meedelen van persoonsgegevens via email deze gegevens worden opgeslagen door JAGUMA en dat JAGUMA hen ook in het kader van haar gerechtvaardigd belang nieuwsbrieven en andere commerciële berichten kan sturen.

E-commerce

Klanten, gebruikers en bezoekers van de website ontvangen op basis van contractuele afspraken en /of expliciete toestemming nieuwsbrieven van JAGUMA. Ze hebben steeds de mogelijkheid om zich hiervoor uit te schrijven.

In het kader van deze verwerking worden de persoonsgegevens door de partners van JAGUMA geanalyseerd. Dit gebeurt met het oog op het verbeteren van de dienstverlening en met als doel de marketingresultaten van JAGUMA te verbeteren.

Archivering

De persoonsgegevens worden nadat ze niet meer zichtbaar zijn op de website omdat ze hun relevantie hebben verloren of omdat de contractueel afgesproken termijn is verstreken of omdat de betrokkene hierom expliciet vraagt, gedeeltelijk vernietigd. Gedragsgegevens worden geanonimiseerd bewaard voor trendanalyse.

Facturatie

JAGUMA BV is wettelijk verplicht om de facturatiegegevens van klanten, leveranciers en onderaannemers te bewaren.

Voor de bovenstaande doelstellingen is het mogelijk dat wij volgende gegevens verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Btw en KBO-nummer
 • E- mailadres
 • Gsm – nummer
 • Bankgegevens
 • Rijksregisternummer
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit
 • Woonplaats
 • Gezinssituatie
 • Opleidingen
 • Cookies: Hotjar, google analytics,
 • IP-adres van bezoekers (inclusief klanten en gebruikers) website
 • Gedragsgegevens

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan JAGUMA verstrekt, kunnen zij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • opslaan data
 • facturatie
 • opvolgen e-mailverkeer
 • accountant, verzekeringen
 • Bedrijven die gegevens verzamelen voor marketingdoeleinden
 • Persoonsgegevens van de klanten worden gedeeld met de sollicitanten
 • Persoonsgegevens van de sollicitanten worden gedeeld met de klanten
 • Developers van de software

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

De servers waarop de gegevens die JAGUMA verzamelt worden bewaard, staan in Nederland. JAGUMA houdt zich het recht voor persoonsgegevens te delen met businesspartners buiten de EU. Met deze ondernemingen worden verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin hen de verplichting wordt opgelegd om overeenkomstig de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens om te gaan met de persoonsgegevens die met hen worden gedeeld. Bovendien wordt met deze businesspartners enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens gedeeld.

Bewaartermijn

JAGUMA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De facturatiegegevens worden bijgehouden tot 7 jaar na het einde van het laatste boekjaar waarin de laatste factuur aan de klant werd opgemaakt.

Contactgegevens van klanten worden op basis van contractuele afspraken voor onbepaalde duur bijgehouden in een archief waarop deze klanten steeds beroep kunnen doen. De klanten kunnen steeds vragen om hun gegevens te verwijderen. De gegevens van de sollicitanten worden bewaard totdat ze vragen om deze te verwijderen. Na verwijdering wordt hun gedragsgegevens anoniem bewaard.

Gegevens van prospecten of losse contacten worden 1 jaar bijgehouden na eerste contact.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens JAGUMA bv van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze systemen zijn beschermd door een firewall
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze verwerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Wijziging privacy statement

JAGUMA BV kan haar privacyverklaring wijzigen. Wij zullen deze wijzigingen aankondigen op onze website.